Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
новини та акції
умови членства
правила надання фінансових послуг
принципи діяльності
органи управління
звітність та аудит
наші філії
контакти
 

Членами КС можуть бути особи вiком старше 18 рокiв, які постійно проживають на території Закарпатської області, мають повну цивільну дієздатність.
  
Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.
 
Порядок набуття членства у кредитній спілці
1. Прийняття до кредитної спілки провадиться на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки, якщо таке право не делеговане спостережною радою правлінню кредитної спілки.
2. Особа стає членом кредитної спілки за умови:
• відповідності ознаці членства;
•  подання встановленої форми заяви про вступ до кредитної спілки (із копією паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера);
• рішення спостережної ради або правління про прийом особи до кредитної спілки;
•  сплати вступного внеску у розмірі 70  гривень та обов’язкового пайового внеску – 10 (десять) грн, що підтверджується відповідними документами, а саме квитанцією до прибуткового касового ордеру.
3. Сплата вступного та обов’язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття спостережною радою або правлінням позитивного рішення про прийом до кредитної спілки.
4. Вступні та обов’язкові пайові внески сплачуються готівкою в касу спілки. Розмір та порядок сплати вступних та обов’язкових пайових внесків встановлюється загальними зборами.
 
Припинення членства в кредитній спілці
1.  Припинення членства в кредитній спілці може відбуватись у випадках:
• смерті особи – члена спілки;
• виключення члена кредитної спілки у разі порушення ним Статуту;
•  добровільного виходу з членів спілки.
2.  Рішення про припинення членства в разі смерті члена кредитної спілки приймається спостережною радою або правлінням на підставі свідоцтва про смерть.
3.  Рішення про виключення члена в разі порушення ним Статуту приймається загальними зборами спілки за поданням спостережної ради. Перед голосуванням члену спілки обов’язково надається можливість висловитись.
4.  Кожен член кредитної спілки має право в будь-який час вийти з кредитної спілки за власним бажанням. Для цього він повинен подати письмову заяву до правління про добровільний вихід з кредитної спілки.
5.  У разі добровільного виходу особи з членів кредитної спілки або виключення її внаслідок порушення цього Статуту нею мають бути повністю сплачені отримані від кредитної спілки кредити.
6.  У разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці вступний внесок їй не повертається а обов’язковий пайовий внесок – повертається.
 
Всі члени Кредитної Спілки мають рівні права та обов’язки незалежно від розмірів пайових внесків. Голосування на Загальних зборах відбувається за принципом: один член Кредитної Спілки, присутній на зборах, – один голос.
 
Члени Кредитної Спілки мають право:
• знайомитися зі Статутом КС;
• брати участь в управлінні справами кредитної Спілки шляхом голосування на загальних зборах;
• вносити пропозиції на розгляд органів управління кредитної спілки;
• мати інформацію про стан своїх рахунків;
• одержувати інформацію про діяльність КС, ознайомлюватися з річними балансами, фінансовими звітами та іншими документами щодо діяльності КС;
• одержувати від КС кредити та дохід на свої внески, користуватись іншими послугами, які надаються членам у порядку, визначеному положеннями і Статутом КС;
• особисто бути присутнім на загальних зборах;
• вийти з членів Кредитної Спілки у порядку, передбаченому Статутом.
 
Обов’язки членів Кредитної Спілки:
• додержуватися Статуту та інших актів КС, виконувати рішення органів її управління;
• сплачувати у грошовій формі вступні, обов’язкові пайові та інші внески;
• не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність кредитної спілки. 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України